Sledujte nás aj na Facebook stránke.facebook

Vitajte na stránke obce Tekovské Lužany,

Viete, ako správne separovať? Viete na aký typ odpadu slúži modrý a na aký žltý kontajner?

ktorá sa venuje problematike separovania odpadov a ochrany životného prostredia našej obce.

Obci Tekovské Lužany záleží na čistom prostredí v našej obci. Aj z toho dôvodu naša samospráva podala projekt zameraný na získanie dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ zameranej na výstavbu a technologické vybavenie zberného dvora, kde môže obec a naši občania ukladať a separovať jednotlivé odpadové zložky.

Predmetom projektu je vytvorenie komplexného systému separovaného zberu odpadov vybudovaním zberného dvora v našej obci, dovybavením zberného dvora technológiou na manipuláciu s odpadom, rozmiestnením kontajnerov určených na separovaný odpad po obci.

Realizáciou projektu sa dosiahne:
  • Zvýšenie povedomia producentov odpadu o potrebe jeho separácie,
  • Zvýšenie množstva vyseparovaného odpadu,
  • Zvýšenie množstva zhodnoteného odpadu,
  • Zvýši sa úroveň životného prostredia, kvalita života a atraktivita obce,
  • Projekt prispeje k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva,
  • Dosiahne sa súlad so strategickými dokumentmi v oblasti odpadového hospodárstva.

A viete, čo vhadzujeme do zeleného a čo do čierneho kontajnera?
Viac separujme, menej plaťme. Oplatí sa to.Predložený projekt bol v rámci výzvy OPZP-PO4-11-4-LSKxP Ministerstvom životného prostredia schválený na základe odporúčania Výberovej komisie Ministerstva životného prostredia zo dňa 19.11.2012.
Zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi obcou Tekovské Lužany a Ministerstovom životného prostredia nadobudla účinnosť dňa 12.2.2013. Tá predstavuje základný predpoklad na zahájenie projektových aktivít.

Prvou a základnou aktivitou je informačná kampaň, ktorej hlavným cieľom je informovať a presviedčať obyvateľov obce Tekovské Lužany o potrebe zodpovedného prístupu k svojmu okoliu a aktívneho separovania odpadov.

Informačno komunikačná kampaň bude rozdelená na 2 základné časti:

1. Printová kampaň – v rámci nej budú v obci šírené osvetové a propagačné letáky, ktorých cieľom je jednoduchým spôsobom vysvetliť a zdôrazniť potrebu separácie odpadu, ako i vysvetliť správny postup pri separácií.
2. Elektronická kampaň – tá bude realizovaná prostredníctvom internetových nástrojov, najmä novozaloženej webovej stránky www.separovanyodpad.sk, hlavnej obecnej stránky www.tekovskeluzany.sk a facebook kampaní.

Informačno komunikačná kampaň bude špecificky orientovaná na:

1. Širokú verejnosť – rodiny žijúce v obci.
2. Deti a mládež – dôvodom špefickej orientácie práve na túto cieľovú skupinu je skutočnosť, že v tomto veku sa u ľudí formujú kľúčové návyky a postoje. Pri správnej výchove v tomto veku je vysoký predpoklad, že sa títo ľudia budú počas celého života venovať aktívnej separácii odpadov, ochrane životného prostredia a zároveň budú tieto myšlienky šíriť ďalej, na svoje deti a blízke okolie. Z uvedeného dôvodu bude časť kampane realizovaná aj na miestnej základnej škole.

Druhou (investičnou) aktivitou je výstavba zberného dvora s príslušenstvom. Prostredníctvom nej bude vybudovaný zberný dvor s kapacitou cca. 70m3, priestor, v ktorom budú umiestnené kontajnery a manipulačná technika na nakladanie so separovaným odpadom. Bude to zároveň miesto, kde budú môcť občania odvážať odpad. Stavba bude realizovaná v 1 etape v rámci stavebných objektov SO 01 až SO 08.

Treťou a zároveň poslednou aktivitou je nákup technológie pre separovaný zber odpadov - vaňové kontajnery, zberné plastové nádoby a zariadenia na úpravu a manipuláciu s odpadom, paletovací vozík, palety, stohovací vozík. Na zber odpadov bude slúžiť zberové vozidlo - traktor, nakladač, jednonápravový náves. Na úpravu vyseparovaných zložiek odpadu bude použitý hydraulický lis na plasty.

Veríme, že na našej webovej stránke nájdete užitočné informácie o separácii odpadov a pripojíte sa k nášmu úsiliu ochrany životného prostredia.

Obec Tekovské Lužany.


| Designed by clickmedia, s. r. o. |